$ 21.58 નિયમિત ભાવ $ 35.98 વેચાણ પર
પ્રતિ $ 7.50 નિયમિત ભાવ $ 9.27 વેચાણ પર
$ 17.00 નિયમિત ભાવ $ 33.98 વેચાણ પર
$ 19.78 નિયમિત ભાવ $ 38.79 વેચાણ પર
પ્રતિ $ 8.52 નિયમિત ભાવ $ 9.15 વેચાણ પર
$ 11.28 નિયમિત ભાવ $ 12.54 વેચાણ પર